Информациялық-жәмийетлик сайт


Сөз устазым Лола Қаллыханова ҳаққында

29 июн 2020
Сөз устазым Лола Қаллыханова ҳаққында
Ассалаўма әлейкум, эфирде «Қарақалпақстан онлайн» информациялық бағдарламасы. Микрофон алдында баслаўшыңыз мен Лола Қаллыханова-деп «Нөкис-ФМ» радиосы арқалы жаңалықлар менен таныстырып баратуғын бул журналист қыздың ҳаўазын дерлик ҳәр күни еситип жүрсемде, оның менен танысып, устаз-шәкирт тутыныў ойымның бир мушынанда өткен емес. 2016-жыл гүз айлары. Ол ўақытлары мен университетте төртинши курс едим. 8 ҳәптелик әмелиятымды «Қарақалпақстан жаслары» газетасында өтеп атырған ўақытларым. Сол арада өзим радио тараўына қызыққаным ушын бир күни өзимди баслаўшылықта сынап көриў мақсетинде «Нөкис-ФМ» радиосына бардым. Есикти бир қыз ашты. Көп сөйлеспедик. Мен келгендеги жөнимди айттым. Ол сол ўақытта жумыста баслық жоқ екенлигин айтты. Солай етип мен түскин кейпиятта есик аўызынан үйге қайттым. Арадан көп өтпей, пайтахтымыздағы «Жипек жолы» мийманханасында журналистика тараўына байланыслы семинар-тренинг өткерилетуғын болды. Ташкент қаласынан бир қанша тәжрийбели журналистлер келиўин еситип, үш төрт группалас жыйналып сол семинарға бардық. Ол жерге жергиликли басылым, телевидение ҳәм радиода ислеўши журналистлер де келген екен. Сол жерде Лола Қаллыханованы екинши рет көрдим. Бул сапары да оның менен танысып сөйлесиў мүмкиншилиги болмады. Бирақ, сол еки күн даўам еткен тренинг барсында, Лола Қаллыханованың сондай шаққан ҳәм зийрек, жүдә талантлы журналист екенлигин көрип ҳайран қалғанман. Сөзлерди кесип-кесип дәл сөйлейтуғын, тапсырмаларды тез ҳәм анық етип ислеўи, тек мениң емес, келген мийманлардың да дыққатын тартқан еди. Арадан көп өткен жоқ. Бир күни маған телефон қоңыраўы болды.
-Ало.
-Ассалаўма әлейкум. Муслимасыз ба?
-Аўа. Өзиңиз кимсиз?
-Мен «Нөкис-ФМ» радиосында ислейтуғын журналист Лола Қаллыханова боламан. Сиз бенен өткенде де жақыннан танысалмадық. Бизиң жумысқа бир келип кете аласыз ба?-деди.
Мен не ушын шақырып атырғанын билмесем де, ишимнен қаттыға қуўандым ҳәм:
-Яқшы, әлбетте. Кашан барайын-дедим.
Сол күнниң өзинде оқыўдан шығып радиоға бардым. Ол мениң менен жақсылап танысыў ушын, көп сораўларды берди.
-Өткенде радиоға келген қыз емессиз бе?
-Аўа. Сол қызбан.
-Журналистикаға қызығасыз ба?
-Аўа. Жүдә қызығаман.
-Устазың барма?
-Устазларым бар, бирақ анық бир адам менен ислесип шәкирт түспегенмен. (Өмирде барлық жас үлкен журналистлерди устаз деп билемен.)
-Мақала жазып билесең бе? Газетадан шыққан ба сирә?
-Аўа, көп мақалаларым республикалық газеталардан шыққан. Еки гүрриңлер топламын да баспадан шыққан.
-Молодец. Жазған мақалларың барма қасыңда, бир оқып көрейик- деди.
Қасымда жақында ғана газетадан шыққан бир еки мақалам бар еди. Соны көрсеттим. Ол мақалаларды еринбей бир қайтара көз жуўыртып, оқып шықты. Соң;
-Жазғанларыңды көрдим. Маған унады. Сени бул жерге шақырыўдан мақсет, маған жазып билетуғын, таланты бар жәрдемши керек болып турыпты. Егер усы тараўға қызықсаң, жумыс үйренемен десең, мениң менен бирге ислесип қасымда жүрип жумыс үйренсең болады-деди.
Мен қатты қуўандым. Себеби, ол маған өзим онша билмейтуғын, алдынлары басқалар аңламаған жүдә үлкен ҳәм унамлы баҳа берген еди. Солай етип мен ҳәр күни оқыўдан шығып, тап усы жерде ислейтуғын журналистлердей келип Лола апаға жәрдемлесетуғын болдым. Ол тапсырма береди, мен қолдан келгенинше орынлайман. (Көбинесе оның кеўлиндегиндей ислеў қыйын еди.) Бул жерге келип өзимниң көп нәрселерди еле билмейтуғынлығымды аңладым. Жасырмайман өмирде өз үстимде көбирек ислеп, жумыс үйрениўге бағдарлаған биринши реалист устазым сол болды. Реалист деп атаўымның да себеби бар. Туўры бәлким биреўлер, Лоланың өзин еле үлкен танымалы журналист деп есапламаўы мүмкин. Бирақ ол маған жумыс бабында журналист қандай болыў кереклигин үйретти. Устазым негизинде өмирде жүда кең пейил, ақ көкирек, ҳәзилкеш, сақый инсан. Бирақ жумыс бабында қатты қол, өзине жүклетилген ўазыйпаға аса жуўапкершилик пенен қарайтуғын мийнеткеш журналистлерден. Оқыўымды питкерген соң усы жерге «Нөкис-ФМ» радиосының хабар редакциясы журналисти болып жумысқа орналастым. Енди ол маған тек устаз емес, кәсиплесиме де айланып еди. Ол радиода ислеў менен бирге өзиниң жеке «Макан.уз сайтын ашып, ол жерде де дөретиўшилик ететуғын еди. Радионың жумыслары менен қоса өз сайтына да жаңалықларды оператив жеткерип туратуғын еди. Тез арада оның сайты халық арасында танылды. Соның менен бирге жәмийетлик жумысларда да белсендилиги менен көпшиликтиң нәзерине түсти. Жумыс барысында жүрип бир қанша таңлаўлар жеңимпазы болды. Сырт еллерге барып, тәжрийбе арттырып қайтты. Лола Қаллыханованы шет тиллерин жақсы өзлестирген заманагөй, тынып тыншымайтуғын ҳақыйқый халықшыл журналист деп атаў мүмкин. Мине оның усындай көпшилик билетуғын, ҳәм көпшилик билмейтуғын пәзийлетлери ушын да жүдә хүрмет етемен. Жақсы көремен. Ҳәўес етемен. Еликлеймен. Устазыма ҳәўес етип, мине усы сайтты өзимниң жеке «Мәўрит.уз» сайтымды шөлкемлестирген едим. Ҳәзир Жаслар-тв телеканалы менен қоса «Салық жаңалықлары» газетасында жумыс ислеп келмектемен.
Кулласы устазым Лола Қаллыканова ҳаққында қанша көп айтсамда аз. Себеби, ол тек өзин ойлайтуғын өзимшил инсан емес, ҳақ кеўли менен халық дәрти менен жасайтуғын нағыз пидайы, жолбарыс жүрекли журналист. Оның жумысларына табыслар тилеймен.


Муслима Мамбетниязова, журналист.
Көрилди: 254

Сондай-ақ:

Мектеп

Мектеп

Бүгин 25-май. Бул сәне ҳәр жылы өзгеше күтип алынып, өзгеше сезимлер менен байрамланатуғын еди. 9 жыл яки 11 жыл оқып билим алған мектеп пенен хошласыўдың өзи
Журттың баллары

Журттың баллары

Сәўле телевизор көрип отырып бирден жаға услады. Астапыралла, журттың баллары-ақ дым жақсы табысқа ерисеғойяды. Бизиң баллар жүр, аўызын ашып-деп тоңқылданып
Жанлы архив

Жанлы архив

Китаптан уллы зат, китаптан жақын дос болмайды. Мениң пикиримше үйинде жеке китапханасы бар яки китаплары көп инсанлар нағыз бай дәўлетли инсанлар болады.
Жанлы архив

Жанлы архив

Китаптан уллы зат, китаптан жақын дос болмайды. Мениң пикиримше үйинде жеке китапханасы бар яки китаплары көп инсанлар нағыз бай дәўлетли инсанлар болады.
ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

Ҳәмиледарлық дәўиримде азмаз наўқасланып, емлеўханаға жатыўыма туўра келди. Көпшилик болажақ аналар сыяқлы мен де республикалық туўыў үйиниң патология
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ