Информациялық-жәмийетлик сайт


Жанлы архив

01 апр 2020
Жанлы архив
Китаптан уллы зат, китаптан жақын дос болмайды. Мениң пикиримше үйинде жеке китапханасы бар яки китаплары көп инсанлар нағыз бай дәўлетли инсанлар болады. Себеби, әкем балалығымда көп айтатуғын еди. «Китап оқыған инсан ҳеш қашан кем болмайды. Соның ушын көп китап оқы. Дым болмаған да үйиңде онлаған көркем әдебий шығарма болсын».
Әкемниң айтқанлары қаншелли ҳақыйқат екенлигин бүгин турмыстың өзи көрсетип атыр. Жақында мен әне сондай «жүдә бай» инсанның үйинде мийманда болдым.
Ол инсан елимизге белгили үлкен талант ийеси, Өзбекстан ҳәм қарақалпақстан халық артисти Нәжиматдин Аңсатбаев. Биз оның үйине жумыс бабында дөретиўшилик жәмәәтимиз бенен барған едик. Үйине барыўдан дыққатымызды тартқан нәрсе, оның үлкен китап полкалары болды. Бир хананың еки тәрепин толық қамтып алған китаплар жәмлемеси көрген көзди қуўандырады. Бөлмениң ортасындағы үлкен стол болса, китаплардан алып оқып танысыў ушын жүдә қолайлы. Биз барғанымызда, Нәжиматдин ағаның өзи де китап оқып атырған екен. Буннан көринип турыпты, ағамыз еле китап оқыўдан сирә тоқтамаған.
Жанлы архив
Ўақытты көп өткермей сёмкамызды басладық. Ағамыздың сәўбетин тыңлап отырып, өзимизди тап сол дәўирдиң өзинде жүргендей сезиндик. Оның айтқан ҳәр бир сөзинен көп китап оқығанлығы анық сезилип турады. Ҳеш бир жаңылмайды. Пикирин жойтпайды. Және бир ҳайран қаларлық тәрепи мағлыўматларды да дәл, фактлер менен тап кеше болған ўақыядай дай етип түсиндирип айтып отыр. Тән берместен илаж жоқ, нағыз жанлы архивтиң өзи.
Көрсетиў таярлаў процеси жуўмақланыўдан дәрҳал сәўбетимиз китаплар жөнинде болды. Нәжиматдин Аңсатбаев бизге өз китапханасын таныстырыў менен бирге ҳәр бир автордың өмири ҳәм мийнетлери ҳаққында тоқталып мағлыўматлар берди. Оның айтыўынша жеке китапханасында бес ярым мың ға жақын китаплары бар екен. Қыялымда өзимди үлкен китапханада отырғандай сезиндим. Бизиң китапларға қызықсынғанымызды көрип, олда еринбей басқа да бөлмелердеги китаплар жәмлемеси менен асықпай таныстырды. Сондай-ақ, биз көргенлеримиз «қамырдың ушыннан пәтир, екинши қабатта және китап ханасы бар» екенлигин айтқан ўақтында таңландық.
Оның айтыўынша китаплардың көпшилигин оқып шыққан, бирақ ишинде еле оқылмаған китаплары да бар екен. Нәжиматдин ағаның және бир жақсы әдети, өзи сүйип оқыған китапларының ишиннен ең жақсы опаризмлерди кишкене блокноктқа түртип қойыўы. Оны қойын қалтаға салып, геззи келгенде үлкен жыйынларда ҳәм басқа да бас қоспаларда оқып бергенди де кемитпейди екен.
Жанлы архив
Нәжиматдин Аңсатбаевтың халық ардағындағы артист болыў менен бирге көркем әдебиятты жаннан сүйгетуғын инсан екенлиги аттан анық көринип тур. Жаслығынан китаплар оқыў менен бирге өзи оқыған китапларды авторма-автор жыйнап, өз үйн үлкен китапханаға айландырғанлығы алғысқа ылайық. Биз қызықсынып усыншама китапты қалай жыйнадыңыз деп қызықсынғанымызда. Ол:
-Мен жас ўақытларымда, сырт еллерде дөретиўшилик сапарларда көп болатуғын едик. Қайтар ўақытта сол елден естелик ҳәм базарлық сыпатында үйиме кеминде үш төрт китап алып қайтатуғын едим. Сондай-ақ, өзим көплеген жазыўшы-шайырлар менен де ушрасып, жақын қарым қатнасықта болғанлықтан да, олар көбинесе маған өзлериниң китапларын саўға ететуғын еди. Ҳәттеки, өзим Расул Гамзатов, Шингиз Айтматов ҳәм басқа да жазыўшы шайырларды көрип сәўбетлескенмен-дейди жаслығын еслеп.
Уллы инсанлардың уллылығы олардың ийелеген билиминде. Ал билимниң негизи болса, әлбетте китап. Қандай тараў ўәкили болмасын, өмирди аңлаў ушын да көп китап оқыў керек. Биз Өзбекстан ҳәм қарақалпақстан халық артиси Нәжиматдин Ансатбаевтың, әне сондай атақлы инсан болыўында таланты менен қоса, ийелеген билими арқасында китаплардың орны үлкен екенлигин сезиндик.
Сөзимиз жуўмағында сизлерди де китап пенен дос болыўға шақырып қаламыз.
Муслима Мамбетниязова, Журналист.
Көрилди: 124

Сондай-ақ:

«Бахытлы шаңарақ» жойбары жаратылды

«Бахытлы шаңарақ» жойбары жаратылды

Пүткил дүньяны қәўетерге салып турған коронавирус пандемиясы себепли елимизде карантин жағдайы енгизилип, бул кеселликке қарсы гүресиў бойынша барлық илажлар
Жанлы архив

Жанлы архив

Китаптан уллы зат, китаптан жақын дос болмайды. Мениң пикиримше үйинде жеке китапханасы бар яки китаплары көп инсанлар нағыз бай дәўлетли инсанлар болады.
ПЕНСИЯ УШЫН 2005-ЖЫЛДАН КЕЙИНГИ СТАЖ АВТОМАТ  ТҮРДЕ ТАСТЫЙЫҚЛАНАДЫ

ПЕНСИЯ УШЫН 2005-ЖЫЛДАН КЕЙИНГИ СТАЖ АВТОМАТ ТҮРДЕ ТАСТЫЙЫҚЛАНАДЫ

Пенсияны рәсмийлестириў ушын 2005-жылдан кейин әмелге асырылған мийнет жолы бойынша стажды тастыйықлаўдың жаңа тәртиби Президенттиң 2020-жыл 2-мартдағы
ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

ДӘРИНИҢ ҚУТЫСЫ НЕГЕ КЕРЕК?

Ҳәмиледарлық дәўиримде азмаз наўқасланып, емлеўханаға жатыўыма туўра келди. Көпшилик болажақ аналар сыяқлы мен де республикалық туўыў үйиниң патология
САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

САНЛЫ ЭКОНОМИКА ҲӘМ САЛЫҚ ТАРАЎЫ

Хабарыңыз бар, мәмлекетимиз Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлис палаталарына жоллаған Мүрәжатында «2020-жыл – Илим-мәрипат ҳәм санлы экономиканы
Социаллық тармақларда
facebook telegram

ВХОД НА САЙТ